Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Obnovení školní docházky je naplánováno na 11. května 2020 (pouze 9. ročníky) a na 25. května 2020 (žáci I. stupně). Docházka je dobrovolná po předchozím POVINNÉM vyjádření zájmu o docházku do školy zákonným zástupcem, v případě žáků 9. ročníku do 7. května 2020, v případě žáků I. stupně do 18. května 2020.  Po těchto termínech nelze žáka do školní skupiny zařadit. 

I když nevyužijete návratu do školy, stále bude probíhat distanční vzdělávání online. 

Pro umístění do školní skupiny je NUTNÉ, aby zákonný zástupce vyplnil registrační formulář zde>> (ukončení formuláře bude 18. 5. 2020 v 16 hodin) a zároveň vyplnil a podepsal Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které naleznete zde>> (tento formulář je nutno odevzdat první den návštěvy školy)

V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.

Organizace vzdělávacích aktivit

 • vzdělávací skupina má maximálně 15 žáků, její složení se stanoví předem a je neměnné do 30. června 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy, může nastat situace, že dítě bude zařazeno do jiné třídy – jiný vyučující,
 • vstup do školy je žákům umožněn od 7:30, vzdělávací aktivity začínají od 8:00 hodin do 11:30 hodin a poté začínají zájmové aktivity do 16 hodin. Tento časový harmonogram nevylučuje vyzvednutí dítěte v dřívějších hodinách,
 • ranní družina není poskytována,
 • vzdělávací aktivity neprobíhají dle běžného týdenního rozvrhu hodin, budou zaměřeny na opakování a procvičování již probrané látky,
 • tyto vzdělávací aktivity mohou být podkladem pro závěrečné hodnocení za II. pololetí školního roku.
 • i nadále bude probíhat distanční vzdělávání pro žáky, kteří nevyužijí možnosti návratu do školy

Hygienická opatření

 • prostory školy budou pravidelně dezinfikovány, žáci budou mít k dispozici prostředky na dezinfekci rukou,
 • při cestě do školy a ze školy platí pravidlo zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení rozestupu 2 m,
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovodu,
 • škola organizuje provoz v šatnách,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí v prostorách školy roušky,
 • opakované nedodržování hygienických pravidel je důvodem nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Stravování

 • obědy budou zajištěny ve školní jídelně (jedno teplé jídlo)
 • úhrada bude běžným způsobem

Organizace vzdělávacích aktivit – specifika pro žáky 9. ročníků od 11. května 2020

 • pro žáky 9. ročníků platí výše uvedená pravidla
 • obsahem je učivo českého jazyka a matematiky
 • příprava začíná od 9 hodin do 13 hodin dle harmonogramu:

a) každé pondělí a středa třídy 9.A a 9.B

b) každé úterý a čtvrtek třídy 9.C a 9.D

 • příprava bude ukončena dnem konáním přijímacích zkoušek
 • pro žáky nebude zajištěno stravování ve školní jídelně – vlastní jídlo a pití s sebou