Cizincům, kteří plní základní školní docházku na ZŠ, je poskytováno vzdělání bezplatně, stejně tak jako ostatním občanům ČR. Přijetí cizince ve věku povinné školní docházky do základní školy je podmíněno prokázáním jeho oprávnění k pobytu na území ČR.

Žáci cizinci se na školu hlásí standardně prostřednictvím Zápisu do 1. ročníků, které probíhají obvykle v měsíci lednu.

Vyučování na Základní škole Mírová probíhá v českém jazyce.

 

Naše škola v rámci svých možností zavádí přípravné intenzívní kurzy českého jazyka pro cizince z třetích zemí (poslední proběhl za podpory Ústeckého kraje a MŠMT v 1. pololetí školního roku 2012/2013). Dále na výuku českého jazyka mají nárok děti žadatelů o azyl. Výuku žáků cizinců realizuje Mgr. Alena Čejková.

Děti – cizinci se v rámci vzdělávání na naší škole učí cizím jazykům (angličtina a němčina), s výukou se začíná již ve třetí třídě. Jedná se o povinný předmět.

 

Základní škola Mírová spolupracuje s organizací Poradna pro integraci o.s., s jejíž pomocí mohou rodiče dětí cizinců využít tyto služby:

Poradenství

  • Pro rodiče a žáky – metody výuky dětí cizinců a přístupu k nim, průvodcovství mezi rodinou dítěte – cizince a školy, seznámení rodiče se školním systémem, poskytování informací o školním řádu, způsobu omlouvání, asistence při komunikaci s rodinou v případě jazykové bariéry.
  • Pro učitele – organizace semináře pro pedagogické pracovníky, které se věnují problematice vzdělávání cizinců, přístupu k jednotlivým etnickým menšinám a výuce češtiny jako cizího jazyka.

Individuální dotované kurzy

  • V případě, že bude aktuálně probíhat projekt, nabídneme dětem cizinců výuku českého jazyka zdarma.
  • Poradna pro integraci opakovaně žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a další dárce o finanční podporu individuálních kurzů češtiny pro děti ze sociálně slabšího prostředí. Omezenému počtu dětí cizinců z Ústeckého kraje nabízí individuální kurzy zdarma..

 

Veškeré informace o aktivitách najdete na http://p-p-i.cz/Pro-Skoly-a-Instituce/.

Foreigners, who are attending primary school, are provided with the education without fees, same as other citizens of the Czech Republic. Enrolling of foreign students, that are at the age fitting in compulsory education, is based on presenting with permission to live in Czech Republic.

Foreigners enroll by standart means of first grade enrollment, which usually takes place in January.

Lessons at primary school Mírová are taken in Czech language.

Our school introduces intensive courses of Czech language for foreigners from countries out of Europe within it´s resources ( the last one was organized with help of Ústecký region  and MŠMT in the first half of school year of 2012/2013). Children of applicants for asylum are also eligible for Czech language courses. The lessons are organized by Mgr. Alena Čejková. Children of foreigners are also learning foreing languages (English and German) as part of the education at our school. Foreign languages are first taught at the third grade as compulsory part of education.

Primary school Mírová cooperates with Poradna pro integraci o.s., which helps parents of foreign students to use these services:

Advisory

  • For parents and their children – the methods used for educating and communicating with foreign students, communication between the school and families of foreign students, presenting the foreigners with local school system, providing parents with information about rules of our school, ways to excuse school absence, assistance with communication with families in case of language barrier.
  • For teachers – Organising of seminars for pedagogical staff that deal with the issue of education of foreign students, approach to different ethnical minorities and teaching of Czech language as a foreign language.

Individual grant-maintaned courses

  • In case of an ongoing projects, foreign students will be presented with option to study Czech language for free.
  • Poradna pro integraci repeatedly inquires for grants to MŠMT and other donors, to be used for individual courses of Czech language for children from socially deprived families. It offers free Czech language courses to limited number of foreign students from Ústecký region.

Veškeré informace o aktivitách najdete na http://p-p-i.cz/Pro-Skoly-a-Instituce/.

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Školní el. pokladna

Videoprezentace
Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist