Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

 

1. Název

Základní škola Ústí nad Labem Mírová 2734/4, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Ústí nad Labem Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Mírová 2734/4

400 11 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Ústí nad Labem Mírová 2734/4, příspěvková organizace

Mírová 2734/4

400 11 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

pracovní dny 6:30 – 15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

sekretariát: 472 772 079

školní družina: 723 910 777

SMT: 725 997 061

školní jídelna: 472 775 587

4.5 Čísla faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

www.zsmirova.net

4.7 Adresa e-podatelny

info@zsmirova.net

4.8 Další elektronické adresy

reditel@zsmirova.net

4.9 ID datové schránky

8arxgc8

5. Případné platby lze poukázat

44731411/0100

6. IČ

44553226

7. DIČ

není

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Ustanovení § 14 až 16 a § 18 zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném znění, platí pouze pro žádosti podané písemně.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Sekretariát školy

info@zsmirova.net

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

 • zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 48/2005 sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zák. č.    2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních…, v platném znění
 • zák. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • zák. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvích, v platném znění
 • zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním mimimu, v platném znění
 • zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
 • zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

14.2 Vydané právní předpisy

nejsou

15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

a) náklady na pořízení listinných kopií:

–   cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4         2,00 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4          3,00 Kč

–   cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3         4,00 Kč

–   cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3           6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

–   cena za 1 ks CD                                                        15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání

informací – cena za každou započatou 1 hodinu činnosti    120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

nejsou

16.2 Výhradní licence

nejsou

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva