Program prevence ZŠ Mírová pro rok 2016 

Popis projektu

Jedná se o soubor po sobě jdoucích pěti půldenních bloků stávajících z části přednáškové, části kreativně – zážitkové. Těchto pět bloků se tematicky dělí na 1. „Rodičovský program“, 2. „Žákovský program“, 3. „Hand in hand program“ – workshop pro rodiče s dětmi, 4. „Balanced program“ určený pedagogům, 5. „Žákovský program II. – Peer program“. Veškeré aktivity jsou koncipovány dle mentálních dispozic dětí s ohledem na aktuální životní situaci skupiny – třídy jako organické součásti systému škola – město – sociokulturní podmínky. Snahou a cílem je pomoci zahájit diskusi na úrovni vnitřní (rodič, žák, učitel), v rámci skupiny, a mezi nimi. Ústředním tématem je optimální duševní rozvoj dětí a mládeže prostřednictvím preventivních činností: učením, podnětů k aktivní činnosti, nabídkou zdrojů saturace potřeb, akcentováním sebereflexe, přímou konfrontací se znevýhodněnými, poskytnutím zážitku – z tohoto úhlu pohledu všem, jež jsou nedílnou součástí, tj. dětem, rodičům i učitelům. Teoretická východiska jsou demonstrována prostřednictvím sdílení praktických zkušeností odborníků ze sféry z oblasti psychologické a speciálně pedagogické, spolu s dobrovolnou vrstevnickou intervencí, kazuistikami a přímou účastí jedinců s drogovou či detenční zkušeností. Program je provázenými kreativními aktivitami všech zúčastněných. Negativní stránky: V případě realizace projektu bude rizikovým faktorem počet zúčastněných rodičů a žáků. Budeme se pravděpodobně potýkat s různým zájmem o jednotlivá témata. Očekáváme tedy, že součástí realizace bude také propagace prostřednictvím třídních schůzek, letáků, plakátů a webových stránek školy. Touto cestou budeme s projektem seznamovat cílovou skupinu, rodiče, žáky i pedagogy motivovat, aby ve svém volném čase využili možnosti zúčastnit se workshopů. Druhou negativní stránkou může být omezený počet zúčastněných na jednotlivých programech tak, aby byly programy efektivní.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou 3 složky, podílející se na chodu školy – žáci napříč spektrem (od 1. do 9. třídy ZŠ), rodiče žáků školy, a učitelé a pedagogičtí pracovníci školy. Na aktivitách se žáci, rodiče i pedagogičtí pracovníci přímo podílejí.

Přínos projektu

Smyslem projektu je zapojení 3 složek školy (žáci, učitelé, rodiče) do aktivních workshopů, kde se prostřednictvím hry, zábavných aktivit i vzdělávacích prvků upozorní na palčivé problémy v oblasti kriminality i nežádoucích sociálně patologických jevů i drogové prevence. V druhé řadě se budou pravidelně setkávat 3 aktivní složky školy, budeme rozvíjet komunikaci a vztahy mezi jednotlivými složkami a zároveň informovat o chodu vzdělávací a výchovné instituce.

Realizátor projektu

Realizátorem projektu je Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 4, p.o. Škola působí od roku 1977 v ústecké sídlištní čtvrti Severní Terasa. Jedná se o největší základní školu v Ústí nad Labem s cca. 750 žáky, 58 pedagogy. Vzhledem k umístění školy na sídlišti je prevence sociálne patologických jevů, kriminality atp. jedním z hlavních výchovných pilířů naší instituce. Kromě jiného realizátor v současné době poskytuje cca. 35 volnočasových aktivit pod hlavičkou Volnočasového centra SMT.

Poskytovatel finanční dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dotačním řízení ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016.

Personální zajištění projektu

Na realizaci projektu se budou podílet profesionální pedagogové z naší školy: Mgr. Martin Nosek – organizátor workshopů, propagace aktivit mezi rodiče i žáky školy, administrátor projektu; PhDr. Petra Vlčková – Žejdlová – speciální pedagožka zajišťuje náplň workshopů; speciální pedagožka Mgr. Ladislava Křivská a hosté a lektoři z řad odborné veřejnosti.

Náklady projektu

54.500,- Kč

Více informací

Mgr. Martin Nosek, metodik primární prevence ZŠ Mírová

nosek@zsmirova.net

+420 606226621

Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Zásady ochrany osobních údajů


Směrnice GDPR


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz

Videoprezentace
Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Statistika přístupů

TOPlist