Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Název projektu:

ZŠ/MŠ Mírová, Ústí n. L. – výzva č. 63 Šablony II

Typ projektu:
Výzva č. 02_18_063 – Šablony II – mimo hlavní město Praha

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

Cílová skupina:

Veřejnost.
Děti v mateřských školách
Žáci základních škol
Děti v přípravných třídách základních škol
Účastníci zájmového vzdělávání (děti, žáci a studenti).
Žáci základních uměleckých škol
Pedagogičtí pracovníci mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol, školních družin, školních klubů a středisek volného času včetně vedoucích pedagogických pracovníků
Rodiče dětí a žáků

Zadání projektu:

Podpora společného vzdělávání
Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
Podpora nových metod ve výuce
Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
Výuka cizích jazyků metodou CLIL
Rozvoj dovedností v ICT
Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
Spolupráce s rodiči a veřejností
Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Trvání projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1.9.2019
Skutečné datum zahájení: 1.9.2019
Předpokládané datum ukončení: 31.8.2021
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Publicita:
Informační letáček

Více o Výzvě 63 naleznete zde >>


Název projektu:

Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace – výzva 022

Typ projektu:
Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cílová skupina:

Žáci základních škol.
Pedagogičtí pracovníci základních škol.
Vedoucí pracovníci škol a školských zařízení

Zadání projektu:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Trvání projektu:
Předpokládané datum zahájení: 1.9.2017
Skutečné datum zahájení: 1.9.2017
Předpokládané datum ukončení: 31.8.2019
Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Publicita:
Informační letáček

Více o Výzvě 022 naleznete zde >>


Název projektu:

CZ.1.07/1.1.00/57.1319 –  OPVK 57 ZŠ Mírová Ústí n.L

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvě č. 57 OP VK

Cílová skupina:

Žáci základních škol.
Pedagogičtí pracovníci základních škol.

Zadání projektu:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
2. Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Trvání projektu:

Doba trvání individuálních projektů ostatních: 4 měsíce.
Zahájení realizace projektu je možné nejdříve od 1. 9. 2015.
Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015.

Více o Výzvě 57 naleznete zde >>


Název projektu:

Projekt SFSŽ ČR – Ekologické ozdravné pobyty

Typ projektu:
projekt financován z prostředků SFSŽ ČR

Cílová skupina:

Žáci 5. ročníku

Zadání projektu:

Desetidenní ekologický pobyt se uskuteční v dubnu 2016 pro 45 žáků 5. ročníků v Nových Hutí na Šumavě.


Název projektu:

CZ.1.07/1.1.00/56.2029 – Podpora jazykové vybavenosti žáků a pedagogů 

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvě č. 56 OP VK

Cílová skupina:

Podpora jazykové vybavenosti žáků a pedagogů

Zadání projektu:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Trvání projektu:

Doba trvání individuálních projektů ostatních: 2 – 6 měsíců. Zahájení realizace projektu je možné nejdříve 1. 7. 2015.

Všechny projekty musí být ukončeny nejpozději do 31. 12. 2015.

Více o Výzvě 56 naleznete zde >>


Název projektu:
CZ.1.07/1.3.00/51.0022 – Integrace ICT do výuky

Typ projektu:
projekt financován z fondů EU v operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Výzvě č. 51 OP VK

Cílová skupina:

25 zapojených pedagogů školy

Zadání projektu:

Projekt Integrace ICT do výuky řeší modernizaci výuky na 44 základních a středních školách směrem k metodicky promyšlené integraci ICT do výuky. Základní metodou práce je individuální přístup k učitelům formou mentoringu, na jehož kvalitu a rozsah klademe vysoký důraz. Úspěšně podpořený pedagog dále absolvuje minimálně tři školení DVPP, které si škola může vybrat z nabídky několika školení. V projektu se zabýváme využíváním tabletů a notebooků ve výuce.

Trvání projektu:

1. 9. 2014 – 30. 7. 2015

 

Ve školním roce 2013/2014 realizujeme projekt „Osuš si šos“ aneb Rybí škola mluvení podpořený dotací z MŠMT prostřednictvím Ústeckého kraje. Realizaci má na starost Ludmila Mitová v přípravné třídě:

Anotace projektu:

Ústředním tématem je postava vodníka v pohádce, která je postupně dětem odkrývána. Vodník se stydí, protože neumí mluvit a tak projde rybí školou, kde se postupně naučí problémové hlásky vyslovovat. Na závěr připraví koncert pro lidi z vesnice, kde svoje umění předvede a zvládne ho na jedničku.

Cíle projektu:

Do přípravného ročníku jsou zařazeni žáci se sociálním znevýhodněním. Mají specifické vzdělávací potřeby, většinou nenavštěvovali MŠ, která by je připravila na vstup do 1. třídy a jsou ohroženy zvýšeným rizikem školního selhání. Jazykové kompetence mají velký vliv na úspěchy ve škole a právě u těchto žáků (mezi něž patří i cizinci) je jazykový kód omezen. Cílem projektu je rozvinout řečové schopnosti tak, aby výslovnost a gramatická správnost řeči byla s drobnými chybami nebo bezchybná. S tím souvisí také bohatá slovní zásoba, bezproblémová komunikace s vrstevníky a dospělými, gramatická správnost řeči. Vše je koncipováno do pohádky, protože ta je pro dětem předškolního věku nejbližší. Důraz je kladen na spontánnost, práci jednotlivců i celého kolektivu, hravost. Největší důraz je kladen na logopedickou péči jako přípravu na vyvození správné artikulace jednotlivých hlásek, ale propojuje všechny oblasti vzdělávání: výtvarnou, pracovní, pohybovou i hudební. Posiluje sociální vztah, neboť jednotlivé úkoly jsou složeny z práce jednotlivců, ale i kolektivu .Projekt má za úkol vzbudit zájem rodičů o správnou výslovnost svých dětí a úroveň jejich komunikace. Ukázat jim cestu, jak oni sami mohou pracovat na odstranění vad výslovnosti. Rodiče budou od začátku projektu pomáhat doma dětem plnit úkoly v připravených materiálech, budou se podílet na vývoji děje v našem příběhu. V závěru budou součástí ukončení celého projektu a budou se podílet na vyhodnocení.

Dotace ve výši:

64.000 Kč z toho 40.000 Kč technika zakoupená pro realizaci projektu, 24.000 Kč smlouvy o provedení práce


Projekt Brána jazyků otevřená

Realizace: začínáme 12.9.2013 od 8:30 do 12:20 projektovým dnem Nizozemí – nizozemština, kterého se účastní tito žáci 2. stupně: Svobodová Sára, Sabina Sedláčková, Jakub Jan Šrejber, Marek Pokrupa, Pavel Pícha, Adéla Nguyenová, Denisa Křepelová, Ondřej Štrympl, Kryštof Lipš, Jakub Tomáš, Váchová Kateřina, Dan Štrouf, Barbora Nekolová, Ela Nekolová, Janák Jakub, Kouba Petr, Adam Beran, Lucie Lebrušková, Petra Novotná.


Stmelovací adaptační kurz v Srbské Kamenici pro žáky 6.B a 6.C
 
Realizace: v termínu 16. – 19.9.2013: finanční titul Ústeckého kraje na primární prevenci nám poskytl i letos dotaci 29.000 Kč a žáci z nově vzniklých šestých ročníků mohou vyjet na zážitkový kurz do Intercampu v Srbské Kamenici v krásném prostředí Českého Švýcarska. První třída od 16. do 18.9. a druhá třída od 17. do 19.9. Kurz povede zkušená psychložka paní PhDr. Petra Vlčková-Žejdlová a ředitel DD Tuchlov pan Mgr. Jan Blažek. Součástí teamu bude také studentka Tereza Berková a třídní učitelé Mgr. Věra Landovská a Mgr. Romana Sklenářová. Více informací dostanou rodiče na informační třídní schůzce již 10.9.2013.

Čekáme na výsledky projektu Prevence kriminality z fondu primátora města Ústí nad Labem.

Projekt Osuš si šos, aneb rybí škola mluvení
 
Realizace: Z dotačního titulu MŠMT jsme získali 64.000 Kč na logopedii pro přípravnou třídu. Z těchto finančních prostředků bude nakoupena mimo jiné nová technika do přípravné třídy, žáci z „přípravky“ zároveň budou mít hodinu logopedie navíc. Více informací již brzy od paní učitelky Ludmily Eklové.

SCHVÁLENÉ PROJEKTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013


ADAPTAČNÍ KURZ – Luční Chvojno, 10. – 12.9.2012

Zdroj: Program primární prevence Ústeckého kraj

Termín: září 2012

Finance: 29.000,- Kč

Průběh: Adaptačního kurzu se zúčastnilo 21 žáků ročníku 7.A za asistence profesionální speciálních pedagogů PhDr. Petry Vlčkové Žejdlové, Mgr. Jana Blažka (ředitele DD Tuchlov) a Michaely Štemberové Liškové (animalterapeutka). Žáci si vyzkoušeli různé formy vedoucí ke stmelení kolektivu – animal terapii, arte terapii, práci s emocemi a další.


Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-cizinců z třetích zemí na rok 2012

Zdroj: MŠMT prostřednictvím Ústeckého kraje

Termín: září – prosinec 2012

Finance: 14.700,- Kč

Průběh: Bezplatná výuka zahrnuje 36 hodin speciální výuky Českého jazyka za pomoci speciálních učebnic Domini – Čeština pro malé cizince spolu s pracovními sešity. Týká se 6ti žáků, kteří pocházejí převážně z Kazachstánu. Výuka probíhá v pondělí a ve středu od 12:45 do 13:30 hodin.

AKTUÁLNĚ


BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ – září 2012 – srpen 2014

Zdroj: OPVK, realizátor Okresní hospodářská komora Louny

Termín: září 2012 – srpen 2014

Průběh: V rámci projektu budou žáci seznámeni se třemi netradičními cizími jazyky: nizozemštinou, japonštinou a španělštinou a to především formou Dnů netradičních jazyků, které budou probíhat na vybraných základních a středních školách v Ústeckém kraji. Zde se budou žáci zábavnou formou vzdělávat v daném cizím jazyce, ale také jim napomohou pochopit mentalitu lidí z cizí země, seznámí se s kulturními a sociálními specifikacemi dané země. Tyto informace usnadní žákům pochopení mentality cizích kultur a díky tomu získají lepší vhled do strategie zahraničních investorů v ČR.

Více informací naleznete zde>> a zde>>


Krimi fragmenty – exkurze, beseda a divadelní představení na téma „Ztráta svobody“

Zdroj: Fond primátora města Ústí nad Labem

Termín: podáno – září 2012

Finance: žádáno 20.000,- Kč (schváleno 15.000,- Kč)

Popis: Cílem projektu je představit žákům ZŠ Mírová prostřednictvím tří různých aktivit téma „Ztráta svobody“. První část projektu se týká exkurze do Věznice Vinařice u Kladna a beseda se zástupci věznice. Druhá část projektu představí žákům problematiku procesů z 50. let prostřednictvím divadelní inscenace na motivy knihy Dagmar Šimkové „Byly jsme tam taky“ (Činoherní studio, Ústí nad Labem) o věznění žen v 50. letech 20. století. Třetí část projektu bude spočívat v besedě s vězeňským psychologem, který navštíví naší základní školu. Projekt upozorní 1. na skutečnost odnětí svobody člověka v případě provinění se proti zákonu, 2. představí problematiku 50. let a zneužívání státní moci, 3. představí práci vězeňského psychologa jako prostředníka pro nápravu jedince.


Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi

Realizace tohoto projektu bude probíhat v školním roce 2013 / 2014. Bude zařazen jako nový volitelný předmět, ve kterém se zaměříme na ekologické aktivity a současně na volbu povolání. Součástí budou prostředky na 4 exkurze do zajímavých továrních provozů, kde se využívají např. alternativní zdroje enrgie apod. Žáci budou zjišťovat kvalitu vody, ovzduší, hluk, osvětlení a za získané finanční prostředky do školy nakoupíme měřící přístroje a zobrazovací jednotky.

PODANÉ PROJEKTY

Ekologický ozdravný pobyt Nové Hutě na Šumavě

Zdroj: Státní fond životního prostředí

Termín: podáno – červen 2012

Finance: 70.000,- Kč

Popis: Žáci se během desetidenního pobytu seznamují s rozmanitostí lesa, se složitými vztahy mezi rostlinami a živočichy, učí se rozlišovat stromy, poznávat zvířata, hmyz, rostliny, houby. Prožitkovou metodou získávají povědomí o významu lesa pro člověka i zvířata.

Všechny ekologické aktivity se po návratu do místa ubytování zpracovávají formou zápisků, hledáním dalších informací v encyklopediích, na internetu, sledováním různých dokumentárních filmů, zkoumáním vzorků přinesených z vycházek např. pod mikroskopem.

Hlavní formou působení je hra – zařazeny jsou hry smyslové, znalostní, pohybové a kreativní.