Zřizovatel školy


Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město Ústí nad Labem

Nařízení GDPR

Informační memorandum


Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ing. Martin Kolář
společnost Metropolnet, a.s.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
Tel.: +420 777 150 317

Bakaláři – elektronická ŽK

Naši partneři

Základním právním předpisem upravující povinnou školní docházku je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „školský zákon“).

Řízení o žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání se v obecné rovině řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „správní řád“).

O přijetí žáků do základních škol rozhoduje ředitel(ka) základní školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.


Pořízení – podání žádostí – přihlášek


Od 1. 3. 2020 do 29. 4. 2020

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (dále též jen „žádost“) je možné získat:

a) Vyplněním žádosti v elektronickém systému na https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/DOPORUČUJEME

b) Na internetové adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ ve formátu pdf.


Sběr žádostí – přihlášek


Od 1. 4. 2020 – 29. 4. 2020

1) Vytištěnou a PODEPSANOU žádost (oba rodiče) je možné:

a) Poslat do školy elektronicky (např. datová schránka, e-mail) nebo poštou.

b) Vhodit osobně v uzavřené obálce do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy školy. Doporučujeme nadepsat obálku „ZÁPIS“.

2) Osobní podání žádosti 

V nejnutnějších případech lze ve dnech 28. 4. 2020 – 29. 4. 2020 v době od 13 – 17 hod osobně vyplnit žádost o přijetí dítěte do 1. třídy ve vestibulu školy.

Na žádost je nutné vyplnit tyto údaje:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození dítěte,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 • kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
 • podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)

Další doporučení


 • Informujte se na adrese: https://zapiszs.usti-nad-labem.cz/ o počtech volných míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
 • Dítě můžete přihlásit i do více ZŠ. Do každé z nich však musíte doručit novou žádost o přijetí.
 • ODKLAD povinné školní docházky – dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona může zákonný zástupce dítěte písemně požádat v době zápisu dítěte k povinné školní docházce o odklad,  z důvodu nedostatečné tělesné nebo duševní vyspělosti dítěte. Tuto žádost je nutné doložit vyjádřením školského poradenského  zařízení a odborného lékaře. Žádost je součásti elektronického zápisu. Tištěná verze bude k dispozici také 28. 4. a 29. 4. 2020 ve škole. O odklad je možné požádat i v případě, že dosud nemáte platná doporučení.

Přijímací řízení – do 30 dní od zápisu


Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni odpovědným pracovníkem ZŠ jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů poskytnutých v žádosti:

 • telefonicky
 • prostřednictvím SMS
 • e-mailem
 • písemným doručením.

Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste základní škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Ústí nad Labem je to tedy Krajský úřad Ústeckého kraje.

Po skončení přijímacího řízení bude na stránkách školy zveřejněn seznam přijatých žáků (pouze číselné kódy podané přihlášky).