Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
Fakultní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Fakultní ZŠ
Ústí nad Labem

Jak nejlépe připravit dítě na vstup do 1. třídy

NPI - Předškolní a prvostupňové vzdělávání – Plynulý přechod PV - ZV

Uvedené inspirace jsou určené pro učitele MŠ i 1. stupně ZŠ a poskytují příležitost k získání vhledu do procesu plynulého přechodu mezi danými stupni.

Plynulým přechodem z předškolního do základního vzdělávání rozumíme přijetí myšlenky: „Učitel je připraven vzdělávat každé dítě, které do první třídy přichází:“ Ačkoliv mateřská škola směřuje k vyrovnávání vzdělávacích šancí všech dětí, není možné předpokládat, že na počátku školní docházky budou všechny děti na „stejné startovní čáře“.

Zápis do 1. ročníku základní školy jako společenská událost

Zápis dítěte do 1. ročníku základní školy je významným mezníkem v jeho životě. Pocity, které v tomto okamžiku dítě prožívá, ovlivňují jeho očekávání týkající se školní docházky. Proto by měl být zápis událostí, na kterou se bude dítě společně se svými blízkými těšit a později rádo vzpomínat. Materiál přináší doporučení, jak lze připravit motivační část zápisu, a ukázky zápisů ze šesti základních škol.

Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do školy

Materiál je věnován především rodičům dětí před nástupem do základní školy. Je přílohou dokumentu Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce (MŠMT) a nahrazuje dříve používané Desatero pro rodiče vydané v roce 2016.

Aby byl přechod z mateřské do základní školy plynulý

Online setkání nabízí užitečné informace pro učitele v mateřských školách i 1. ročnících základních škol, a přispívá tak ke sblížení jejich názorů na vzdělávání dětí, na přípravu dětí do školy a plynulý přechod z mateřské školy do základní.

Soubor videí

Soubor krátkých videí, ve kterých přibližujeme možnosti, jak můžeme podpořit rozvoj svého dítěte v domácím prostředí. Pozornost je věnována jednoduchým každodenním činnostem, při kterých můžeme společně trávit čas a zároveň vytvářet svému dítěti nové příležitosti k rozvoji, podporovat dětskou zvídavost, manuální zručnost, obratnost i další kompetence, důležité například pro přechod z mateřské do základní školy.

Minimetodiky pro předškolní vzdělávání

Minimetodiky stručně představují hlavní zásady, které se vztahují k rozvoji čtenářské, matematické, přírodovědné a digitální gramotnosti. Popisují konkrétní činnosti, které rozvíjení těchto gramotností podporují. Učitelům mohou pomoci v navazování spolupráce s rodiči, pro které mohou být minimetodiky osvětovým materiálem.

Jak zvládnout nástup do 1. třídy

Jak se připravit na jedno z nejdůležitějších období života dítěte? Co všechno dítě čeká a jak to nejlépe společně zvládnout?

Jak správně držet tužku

Grafomotorika, to není jen příprava na psaní a držení psacího náčiní.

Předškolní a prvostupňové vzdělávání – Plynulý přechod PV ZV - NPI - Národní pedagogický institut. (2024, March 11). - NPI - Národní pedagogický institut. https://www.npi.cz/predskolni-a-prvostupnove-vzdelavani-plynuly-prechod-pv-zv

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

logo

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři