rozšířené vyhledávání
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová
Základní škola Mírová Ústí nad Labem
škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy

ZŠ Ústí nad Labem

Provoz školy od 14. října 2020 přerušen. Více informací naleznete zde>>

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Obecné nařízení

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v EU. Škola je povinna se tímto nařízením řídit. Účinnost tohoto nařízení EU 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 je od 25. 5. 2018.

Cílem je hájit práva dětí, žáků a jejich zákonných zástupců proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji, dát jim větší kontrolu nad tím, co se s jejich daty děje. 

 1. Důvody zpracování osobních údajů

Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu

 • na základě souhlasu žáků/dětí, zákonných zástupců žák/dětí.

2.1. Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona

 • školní matrika,
 • doklady o přijímání dětí, žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • třídní kniha,
 • záznamy z pedagogických rad,
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků, popřípadě lékařské posudky,
 • přihláška k zájmovému vzdělávání (ŠD), ke školnímu stravování

2.2. Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise,
 • podklady žáků pro vyšetření v PPP,
 • hlášení trestných činů, neomluvená absence,
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte nebo žáka na zotavovacích akcích

2.3. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

 • seznamy žáků na mimoškolních akcích, zahraničních zájezdech,
 • číslo účtu (vratky, přeplatky),
 • údaje o pojišťovně,
 • uchovávání osobních údajů v kronice školy,
 • seznamy dětí, žáků na soutěžích a olympiádách,
 • kontakt na zákonné zástupce (není shodný s adresou žáka/dítěte),
 • fotografie za účelem propagace školy, informace o úspěších žáků/dětí, diplomy, výsledkové listiny
 • zveřejnění výtvarných a obdobných děl žáků/dětí v prostorách školních budov, na výstavách a přehlídkách,
 • prezentace úspěchů žáků/dětí v prostorách školních budov, na webových stránkách školy, v médiích
 1. Podepsání informovaného souhlasu

Třídní učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

 1. Práva žáků/dětí a zákonných zástupců

Právo na to být informován o zpracování jeho osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování jeho osobních údajů.

 • Právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají.

 • Právo na výmaz (být zapomenut). Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.
 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, například školní matriky.

Žádost subjektu údajů vyřizuje škola bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace poskytnuté žákům a zákonným zástupcům žáků/dětí se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 1. Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu,

 • nově vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer), který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole,
 • osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku,
 • shromažďování pouze nezbytných osobní údaje (například seznam žáků/dětí bez rodných čísel),
 • již nepotřebné údaje skartovat,
 • zachovávat mlčenlivost o údajích,
 • neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces,
 • školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole,
 • ochrana osobních údajů při práci s IT technikou.
 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
Metropolnet, a.s. 
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz
telefon + 420 777 150 317

Zřizovatel

Zřizovatelem příspěvkové organizace je Statutární město

Ústí nad Labem

Logo zřizovatele

Nařízení GDPR

Informační memorandum

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Martin Kolář 
společnost Metropolnet, a.s. 
gdpr-po@metropolnet.cz
+ 420 777 150 317

Naši partneři